Algemene Voorwaarden

 

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Boomverzorging

Günther met maatschappelijke zetel te Bloemmolenkaai 3, 8600 Diksmuide en ingeschreven in de

K.B.O onder nummer 0861.149.865 (Hierna: “BOOMVERZORGING Günther”).

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze diensten als boomverzorgingsbedrijf. Het gaat hierbij om elke offerte, raming en elke tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 2 – Offertes / Ramingen

Onze offertes of ramingen zijn louter indicatief en vrijblijvend. Ze vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de klant.

Offertes of Ramingen krijgen pas rechtsgeldigheid bij overeenkomst door ondertekening van de offerte of raming door de klant én door ons. Wij behouden bovendien het recht om bepaalde opdrachten te weigeren, zonder het opgeven van de reden hiervan.

OPGELET: vraagt u een offerte in de context van een schadegeval waarvoor u de kosten dient aan te geven bij uw verzekeraar? Dan rekenen we 100€ aan voor het opmaken van de offerte. Kiest u er nadien voor om de werken te laten uitvoeren door ons, dan trekken we die 100€ af van het factuurbedrag.

Onze offertes en diensten worden aanvaard/erkend door alle verzekeringsmaatschappijen.

Artikel 3 – Prijs en betaling Art 3.1. Uurloon

Werken die per uurloon worden aanvaard en waar geen offerte of raming voor werden opgesteld, zullen aangerekend worden aan:

  • 60,00€ per uur/man BTW

Machines, (veiligheids-)gereedschap en diverse materialen die nodig zijn voor het werk worden apart aangerekend.

Naast de specifieke kosten wordt ook een bijdrage in de algemene kosten (1) gerekend. Deze betreft 15 % van de totale factuur.

Bij werken die per uurloon worden aanvaard, en waarvan het vermoeden is dat het eindbedrag hoger zal liggen dan 1000€ kan er een voorschot gevraagd worden. Het voorschot moet betaald zijn voor aanvang van de werken.

Bij werken die per uurloon worden aanvaard, en waarvan het werk meerdere dagen kunnen duren, kunnen er tussentijdse facturen worden opgemaakt. De tussentijdse facturen moeten betaald zijn voor verdere aanvang van de werken.

  • Omvat onder meer: klein (niet) gemotoriseerd werkgereedschap (kleine accu kettingzagen, accu bladblazer, handzaagjes, ladders, handgereedschap,…), huur, afschrijvingen, verzekeringen, keuringen, verwarming, infrastructuur, onderhoud, meubilair, archiefbeheer, personeel, permanente vorming voor het behoud van het European Tree Worker certificaat, jaarlijkse bijdrageplicht aan promotiefonds,

Art 3.2. Offerte / raming

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte of raming.

Alle bijkomende werken die niet vermeld staan op de offerte of raming zullen worden aangerekend aan:

  • 60,00€ per uur/man BTW

Machines, (veiligheids-)gereedschap en diverse materialen die nodig zijn voor het werk worden apart aangerekend.

Al onze facturen zijn te betalen binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte, raming of (tussentijdse)facturen een andere vervaldatum bepaalt.

Bij werken met een aannemingsbedrag hoger dan 1000€ moet er een voorschot van 40% betaald zijn voor aanvang van de werken.

In geval van achterstalligheid zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10%, te rekenen vanaf de datum van de factuur, met een

minimum van 50,00€. En dergelijk onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.

Indien de betaling meer dan dertig dagen wordt uitgesteld, zal daarbij nog een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20% van het factuurbedrag. Dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-,

vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting om de bedongen verwijlintresten te betalen.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn ten laste van de schuldenaar. Per

herinneringsbrief wordt er 5€ excl. BTW aangerekend en voor een aangetekende ingebrekestelling wordt er 15€ excl. BTW aangerekend.

Betwistingen dienen binnen de acht dagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden. Na deze termijn kan geen enkele klacht meer in aanmerking genomen worden.

Artikel 4 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.

Te late uitvoeringen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

Annulatie van de werken door de klant zal resulteren in een schadevergoeding ten bedrage van 10% van het aannemingsbedrag.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

 

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo kan de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar https://www.boomverzorginggunther.be/algemene-voorwaarden/

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Zo kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging, welke dan ook, aan leidingen, putten, kabels, deksels enz. op privé́-domein, tenzij de aanwezigheid van deze leidingen, putten, kabels, deksel enz. duidelijk en schriftelijk gemeld werden voor aanvang van de werken. Wij voeren overeengekomen vergunningsplichtige diensten niet uit wanneer blijkt dat de klant of opdrachtgever over geen vergunning beschikt.

Indien vlak voor of tijdens de uitvoering van de vergunningsplichtige diensten blijkt dat de vergunning ontbreekt, onvolledig of niet correct is, kunnen de geplande werken niet doorgaan of moeten de lopende werken worden stil gelegd. In dat geval zal de klant alle kosten die hieruit voortvloeien dragen. Het gaat hierbij o.a. om boetes, gemaakte kosten ter voorbereiding van de werken (huur van machines, aanvragen signalisatievergunningen,…), personeelsuren die niet ingevuld kunnen worden doordat de geplande werken niet kunnen doorgaan of worden

stilgelegd, enz. … .Voor de aanvraag van een correcte vergunning verwijzen we naar de technische dienst van uw gemeente of stad. Wij staan zelf in de voor signalisatievergunning in geval we (een deel van) de weg moeten afsluiten om de werken te kunnen uitvoeren.

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening,

stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

Artikel 8 – Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: weersomstandigheden die het ons onmogelijk maken om onze verplichtingen op een veilige manier uit te voeren, stakingen, onverwachte files, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Artikel 10 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd, zijnde de rechtbanken van Veurne

Onze voorwaarden zijn aanzien als aangenomen, wanneer een offerte ondertekend wordt teruggestuurd of wanneer er een concrete overeenkomst wordt gesloten (mondeling of schriftelijk) met de klant betreffende de uitvoering van bepaalde diensten.